BIP
18 BATALION POWIETRZNODESANTOWY
Służba kontraktowa

ZOSTAŃ SPADOCHRONIARZEM!
JAKIE SĄ WYMAGANIA:

•  posiadanie obywatelstwa polskiego, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;
•  posiadanie odpowiednich kwalifikacji;
•  posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
•  wykształcenie minimum gimnazjalne;
•  zgoda na udział w misjach poza granicami kraju;
•  dodatkowym atutem będzie posiadanie odpowiednich umiejętności zawodowych oraz znajomość języka angielskiego.
PAMIĘTAJ: w świetle aktualnie obowiązujących przepisów aby zostać żołnierzem w korpusie szeregowych zawodowych niezbędne jest odbycie służby przygotowawczej lub zasadniczej służby wojskowej.

 
KWALIFIKACJE: Kandydat do służby będzie musiał zdać egzamin z wychowania fizycznego, a także odbędzie rozmowę kwalifikacyjną oraz rozmowę z psychologiem.

 
Chcąc wziąć udział w kwalifikacjach musisz posiadać:
•    zaświadczenie od lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego;
•    posiadać dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowej.
 
GDZIE I JAKIE DOKUMENTY MUSISZ ZŁOŻYĆ BY ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS:
 
Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy spełniasz warunki do powołania do służby wojskowej tam też zostajesz zapoznany z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej a następnie składasz wniosek do którego dołączasz:
•   życiorys;
•   odpis skrócony aktu urodzenia;
•   odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
•   informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
•   kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego;
•   dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień;
•   inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które masz być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
Następnie wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów skieruję Cię do:
•   właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do zawodowej służby wojskowej w jednostkach desantowo-szturmowych;
•   wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Ostatni krok to:
•   przesłanie kompletu dokumentów przez wojskowego komendanta uzupełnień do właściwego organu wojskowego, który po analizie zebranych dokumentów powoła Cię do zawodowej służby wojskowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych